Terkini

Bagaimana Mengira Pekali Korelasi Antara Dua Pembolehubah Di Excel?

Bagaimana Mengira Pekali Korelasi Antara Dua Pembolehubah Di Excel?

Penyelidikan dan kajian merupakan satu amalan dalam meningkatkan keberkesanan kepimpinand alam pengurusan pendidikan sama ada di sekolah, di PPD mahupun di KPM. Penyidikan seharusnya dijadikan budaya, agar warga pendidikan bukan sahaja meningkatkan keberkesanan dalam melaksanakan fungsi mengikut fungsi tugas bahkan menjadi penyuntik semangat ke arah pembinaan organisasi pembelajaran.

Pada penulisan ini saya berkongsi sedikit kemahiran bagaimana menggunakan MS Excel dalam menggunakan pekali korelasi (Correlation Coefficient) (nilai antara -1 dan 1) untuk menunjukkan seberapa kuat dua pembolehubah saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam Excel, kita boleh menggunakan fungsi CORREL untuk mencari pekali korelasi (Correlation Coefficient) antara dua pemboleh ubah.

Sebelum saya teruskan elok kita mantapkan pemahaman kita berkaitan pekali korelasi (Correlation Coefficient) terlebih dahulu . Pekali korelasi (Correlation Coefficient) menunjukkan nilai dari -1 hingga +1. Pekali korelasi (Correlation Coefficient) +1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna, yang bermaksud bahawa apabila pemboleh ubah X meningkat, pemboleh ubah Y meningkat dan sementara pemboleh ubah X menurun, pemboleh ubah Y menurun. Sebaliknya, pekali korelasi (Correlation Coefficient) -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Apabila pembolehubah X meningkat, pemboleh ubah Z menurun dan apabila pemboleh ubah X menurun, pemboleh ubah Z meningkat.

BACAAN SETERUSNYA

6 Tindakan Dalam Memberi Makna Kepada Data Pengoperasian SKPMg2 di Sekolah.

Berdasarkan proses bimbingan yang saya laksanakan di sekolah berkaitan pengoperasian data SKPMg2, boleh dirumuskan bahawa data SKPMg2, masih belum menjadi rujukan kepimpinan pengetua dan guru besar dalam merancang dan melaksanakan proses penambahbaikan sekolah. Pengetua  dan Guru Besar dilihat masih tidak yakin terhadap kemampuan data SKPMg2 sebagai big data yang berupaya memberikan maklum balas yang penting berkaitan status pengurusan sekolah. Data SKPMg2 seringkali tidak dilihat, di analisis dan dinterpretasikan bagi mengenal pasti  jurang penambahbaikan yang perlu difokuskan. Tahap kompetensi Pasukan Pelaksana Standard yang kurang kompeten menyebabkan data SKPMg2 juga mempunyai tahap kepatuhan atau ketepatan yang meragukan. Keadaan ini ditambah pula dengan kurangnya pemerhatian dan pemeriksaan daripada pihak PPD, JPN mahupun JNS sendiri terhadap pengurusan, tindak ikut serta tindak susul terhadap pengoperasian SKPMg2 yang dilakukan pihak sekolah. Akhirnya  data  tinggal data, sistem yang terbaik seperti dalam penarafan sekolah seperti SKPMg2 ini tidak dimanfatkan secara optimum, bahkan dianggap oleh segelintir kepimpinan sekolah sebagai antara penambah beban tugas guru di  sekolah.

Read more ...

Templat Analisis Data Pengoperasian SKPMg2 Sekolah

SKPMg2 Sebagai satu instrumen penarafan kendiri sekolah merupakan alat pemajuan sekolah yang seharusnya dijadikan sebagai rujukan kepada kepimpinan dan warga guru di sekolah dalam merancang program pemajuan sekolah. Penarafan SKPMg2 sering kali dianggap sebagai satu tugas rutin sahaja yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sekiranya proses penarafan SKPMg2 ini dapat dilaksanakan dengan baik, ia dapat memberikan maklumat yang tepat tentang status atau standard kualiti sekolah dari aspek kepimpinan, penguruan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan kualiti guru. Oleh itu kepimpinan di sekolah perlulah menjadikan data dari penarafan SKPMg2 sebagai sebahagian daripada data utama yang perlu dirujuk dalam penrancangan program dan aktiviti pemajuan sekolah.

| VERSI BAHAN LATIHAN | TAPAK ANALISIS DATA PENGOPERASIAN SKPMg2 SEKOLAH |

Atas kesedaran ini saya berkongsi sedikit sebanyak bagaimana kepimpinan di sekolah dapat menjimatkan masa dan tenaga, serta memudahkan data SKPMg2 dianalisis dengan mengunakan Templat Analisis SKPMg2 Versi Sekolah. Pada sesi perkongsian sebelum ini saya telah menunjukkan cara bagaiamana data SKPMg2 boleh dianalisis pada peringakat PPD, khususnya oleh SIP+, SISC+ dan penolong-penlong PPD dalam mengenal pasti jurang yang wujud daripad analisis data SKPMg2 agar dapat memberikan sokongan secara berfokus kepada sekolah.

Read more ...

Projek Transformasi Minda Keusahawanan - PSV

Bahan Penulisan 2 : 

Berikut adalah dikongsikan bahan penulisan bil. 2 daripada peserta Bengkel Penulisan Projek dan Program Berasaskan Sekoalh TS25, yang telah dikelolakan oleh Rakan ELIT (SIPartners+) Negeri Johor.

oleh; Rahmat Bin Baharudin

  • Home
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com