Kod Etika SIPartners+ (Disesuaikan dari Kod Etika ICF) 

 

Bahagian Satu: Falsafah Coaching SIPARTNERS+ 

Pegawai SIPartners+ berpegang teguh kepada bentuk coaching yang memberi penghormatan kepada kepimpinan sekolah (orang dicoach / ODC) sebagai pakar dalam kehidupan dan kerja mereka dan percaya bahawa setiap ODC adalah kreatif, pintar akal, dan menguasai banyak perkara. Berdiri di atas asas ini, tanggungjawab coach adalah untuk: 

1) Meneroka, menjelas, dan menjajar dengan apa yang ODC mahu capai; 

2) Menggalakkan penemuan sendiri oleh ODC; 

3) Membangkitkan supaya ODC untuk menghasilkan strategi dan penyelesaian; 

4) Mempertahankan tanggungjawab dan kebertanggungjawaban ODC; 

Bahagian Dua: Definisi Coaching SIPartners+ 

Coaching SIPartners+ adalah hubungan profesional yang berterusan membantu seseorang menghasilkan keputusan yang luar biasa dalam kehidupan, kerjaya, perniagaan atau organisasi mereka. Melalui proses coaching, ODC mendalami pembelajaran, meningkatkan prestasi, dan meningkatkan kualiti hidup mereka. 

Dalam setiap pertemuan, ODC memilih fokus perbualan, manakala coach mendengar, membuat pemerhatian dan menyoal. Interaksi ini menimbulkan kejelasan dan menggerakkan pelanggan kepada tindakan. Coaching mempercepatkan kemajuan pelanggan dengan menyediakan fokus dan kesedaran kepada pilihan. Coaching menumpukan kepada di mana ODC kini berada dan apa yang mereka sanggup lakukan untuk mendapatkan di mana mereka mahu menjadi pada masa akan datang. Pegawai SIPartners+ mengakui bahawa keputusan adalah suatu perkara yang ODC hasrat, pilih dan bertindak, disokong oleh usaha coach dan aplikasi proses coaching.

 

Bahagian Tiga: Perlakuan Standard Etika 

Perlakuan Profesional 

Sebagai SIPartners+: 

1.       Saya akan berkelakuan dengan cara yang mencerminkan secara positif kepada profesion coaching, dan saya akan menjauhkan diri daripada terlibat dalam tingkah laku atau membuat kenyataan yang boleh memberi kesan negatif kepada kefahaman orang ramai atau penerimaan coaching sebagai profesion. 

2.       Saya tidak akan dengan sengaja membuat apa-apa kenyataan umum yang tidak benar atau mengelirukan, atau membuat tuntutan palsu dalam mana-mana dokumen bertulis yang berhubung dengan profesion coaching. 

3.       Saya akan menghormati pendekatan coaching yang berbeza. Saya akan memberi penghormatan kepada usaha dan sumbangan orang lain dan tidak memberi gambaran yang salah tentang mereka. 

4.       Saya akan menyedari apa-apa isu-isu yang berpotensi boleh membawa kepada penyalahgunaan pengaruh saya dengan mengiktiraf bentuk coaching dan cara di mana ia boleh memberi kesan kepada kehidupan orang lain. 

5.       Saya akan sentiasa berusaha untuk mengenali isu-isu peribadi yang boleh menjejaskan, menimbulkan konflik atau mengganggu prestasi saya menjadi coach atau hubungan profesional saya. Apabila fakta dan hal keadaan memerlukan, saya akan segera mendapatkan bantuan profesional dan menentukan tindakan yang akan diambil, termasuk sama ada ia sesuai untuk menggantung atau menamatkan hubungan coaching saya. 

6.       Sebagai SIPartners+, saya akan berkelakuan mengikut Kod Etika SIPartners+ dalam semua situasi. 

7.       Saya akan menjalankan dan melaporkan penyelidikan secara cekap, jujur dan dalam piawaian saintifik yang diiktiraf. Kajian saya akan dijalankan dengan kebenaran yang diperlukan atau persetujuan daripada mereka yang terlibat, dan dengan satu pendekatan yang munasabah akan melindungi peserta daripada sebarang bahaya yang mungkin berlaku. Semua usaha-usaha penyelidikan akan dilakukan dengan cara yang mematuhi undang-undang negara di mana penyelidikan ini dijalankan. 

8.       Saya dengan tepat akan membuat, menyenggara, menyimpan dan melupuskan apa-apa rekod kerja yang dilakukan berhubung dengan amalan coaching dengan cara yang menggalakkan kerahsiaan dan mematuhi undang-undang. 

9.       Saya akan menggunakan maklumat perhubungan ODC (alamat e-mail, nombor telefon, dll.) hanya mengikut cara dan setakat mana dibenarkan oleh ODC

 

Kelakuan Profesional Bersama Pelanggan 

10.     Saya akan bertanggungjawab untuk menetapkan sempadan yang jelas, sesuai, dan budaya yang mengawal apa-apa sentuhan fizikal yang saya ada dengan ODC saya. 

11.     Saya akan membentuk perjanjian yang jelas dengan ODC saya dan akan menghormati semua perjanjian yang dibuat dalam konteks hubungan coaching professional. 

13.     Saya akan memastikan bahawa, sebelum atau pada sesi awal, ODC saya memahami cara coaching, sempadan kerahsiaan, pengurusan kewangan dan lain-lain terma perjanjian coaching. 

14.     Saya tidak akan dengan sengaja mengelirukan atau membuat dakwaan palsu tentang apa yang ODC saya akan terima daripada proses coaching atau daripada saya sebagai coach mereka. 

16.     Saya tidak akan memberikan ODC atau bakal ODC maklumat atau nasihat saya tahu atau percaya yang mengelirukan. 

17.     Saya tidak akan dengan sengaja mengeksploitasi apa-apa aspek hubungan coach-ODC untuk faedah dan kepentingan diri saya, profesional atau kewangan. 

18.     Saya akan menghormati hak ODC untuk menamatkan coaching pada sebarang masa semasa proses tersebut. Saya akan berwaspada dengan tanda-tanda bahawa ODC tidak lagi mendapat manfaat daripada hubungan coaching kami. 

19.     Jika saya percaya ODC akan mendapat khidmat yang lebih baik daripada coach lain atau dengan sumber lain, Saya akan menggalakkan ODC untuk membuat perubahan.

20.     Saya akan mencadangkan bahawa ODC saya mendapatkan perkhidmatan profesional lain apabila dianggap ianya sesuai atau perlu. 

21.     Saya akan mengambil segala langkah yang munasabah untuk memberitahu pihak berkuasa yang berkenaan sekiranya ODC mendedahkan niat membahayakan diri atau orang lain.

 

Kerahsiaan / Tanpa Gangguan 

22.     Saya akan menghormati kerahsiaan maklumat ODC saya, kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh ODC saya, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. 

23.     Saya akan mendapatkan persetujuan daripada ODC saya sebelum melepaskan nama mereka sebagai ODC atau rujukan, atau apa-apa maklumat ODC lain yang dikenal pasti. 

24.     Saya akan mendapatkan persetujuan daripada ODC sebelum melepaskan maklumat kepada orang lain.

 

Konflik Kepentingan 

25.     Saya akan berusaha untuk mengelakkan konflik antara kepentingan saya dan kepentingan ODC saya. 

26.     Apabila mana-mana konflik kepentingan sebenar atau berpotensi konflik kepentingan timbul, saya secara terbuka akan mendedahkannya dan membincangkan sepenuhnya dengan ODC saya bagaimana untuk menanganinya dalam apa jua cara yang terbaik untuk pelanggan saya. 

27.     Saya akan mendedahkan kepada ODC saya semua bayaran pampasan yang dijangka daripada pihak ketiga yang saya boleh terima untuk rujukan ODC. 

28.     Saya hanya akan tukar barang untuk perkhidmatan, barangan atau saraan lain bukan tunai apabila ia tidak akan menjejaskan hubungan coaching.

 

Bahagian Empat: Ikrar Etika SIPartners+ 

Sebagai SIPartners+, saya mengakui dan bersetuju untuk menunaikan tanggungjawab etika kepada para ODC dan rakan-rakan dan kepada orang ramai. Saya berikrar untuk mematuhi Kod Etika SIPartners+ untuk melayan seseorang dengan bermaruah sebagai manusia yang bebas dan sama rata, dan menjadi model piawaian ini dengan orang-orang yang saya coach.

 

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com