Johor Showcase

Selaras dengan aspirasi PPJ untuk menjadikan Johor sebagai Johore Showcase maka semua kepimpinan sekolah dalam negeri Johor khususnya di PPD Kulai perlu mengambil langkah rapid execution, strong implementation bagi empat matlamat strategik Johore Showcase dalam bentuk pelan tindakan sekolah masing-masing;

 

MATLAMAT STRATEGIK 1 :

MENGHASILKAN KEPIMPINAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

 

BIL

SUB MATLAMAT STRATEGIK

STRATEGI

PROGRAM

1.1

Pemimpin Pembelajaran Abad Ke-21

-  Meningkatkan kompetensi kepimpinan berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21

- Memperkasakan Pembangunan Profesionalisme Guru secara berterusan (school based)

- Latihan kepimpinan 

  yang berkaitan

- Kolaborasi melalui PLC

  di sekolah

- Profesional Learning

  Partner (PLP)

1.2

Key Player Pembelajaran Abad Ke-21

-  Mewujudkan sistem pemantauan dan maklumbalas yang mantap

-  Mewujudkan sistem sokongan kepada guru-guru

- Pemantauan

- Performance tracking

- Komunikasi dan

  maklumbalas

- Bimbingan/ Pementoran

- Turun padang

1.3

Pemimpin Berimpak Tinggi

Melaksanakan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan secara kolaboratif berasaskan data

Menguruskan data dengan berkesan dan mudah diakses oleh semua warga

- Dialog prestasi

- War Room berkesan 

- Kad kemajuan

  (score card)

- Dashboard

 

MATLAMAT STRATEGIK 2 :

MENGHASILKAN GURU YANG KOMPETEN DENGAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

 

BIL

SUB MATLAMAT STRATEGIK

STRATEGI

PROGRAM

2.1

 

 

2.2

 

 

2.3

Pemimpin Pedagogi Abad ke-21

 

Pemimpin Pembelajaran

Bilik Darjah

 

Fasilitator

-   Perancangan  Pengajaran

-   Persekitaran Pembelajaran  yang Positif 

-   Pentaksiran Pembelajaran

-   Pembelajaran Kolaboratif  dan koperatif

-   Kemahiran Menyoal dan   Berfikir

-   Strategi mengenalpasti   Kecerdasan Pelbagai

-   Memperkasakan Kemahiran Refleksi kendiri

-   PLC dengan Sekolah   Amanah

-   PLC dengan SISC+

-   Galeri Hasil Kerja Murid

-   Budaya Kelas Penyayang

-   Lesson Study

-   Project based learning

-   Pembelajaran Interaktif   Berkesan ( VLE, GEG dll )

-   KBAT menggunakan alat  berfikir

-   Pengurusan MIQ (Tahap Kecerdasan Pelbagai )

 -  Refleksi Pelajar

 

MATLAMAT STRATEGIK 3 :

MENGHASILKAN MODAL INSAN YANG BERKUALITI

 

BIL

SUB MATLAMAT STRATEGIK

STRATEGI

PROGRAM

3.1

 

Aspirasi pengetahuan

 

Menjadikan murid sebagai active learners

 

Pembelajaran  berpusatkan pelajar dan fun learning

 

3.2

 

Aspirasi Kemahiran Berfikir

 

Memantapkan  ilmu berfikir

 

KBAT dalam P&P

 

3.3

 

Kemahiran Memimpin

 

Meningkatkan kemahiran  kepimpinan

 

Immersion kepimpinan  murid

 

3.4

 

Kemahiran Dwibahasa

 

Meningkatkan kemahiran dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Program melibatkan penggunaan komunikasi secara berkesan

3.5

 

Etika dan Kerohanian

 

Memantapkan IESQ

 

Aktiviti bagi memantapkan IESQ murid

3.6

Identiti Nasional

Memperkasa Jati Diri

Penerapan  semangat petriotisme

 

MATLAMAT STRATEGIK 4 :

MENINGKATKAN TAHAP KECEKAPAN DALAM AMALAN PENGURUSAN SELARAS DENGAN KEPERLUAN PENDIDIKAN ABAD KE-21

 

BIL

SUB MATLAMAT STRATEGIK

STRATEGI

PROGRAM

4.1

 

 

 

 

4.2

Pengurusan Kualiti

-  SPSK

-  SKPA

 

 

PLC

-  Dialog Prestasi

-   Menggunakan  Sumber Data dan Eviden Sebagai Budaya Dalam  Menjadikan Pengurusan  Sekolah Berkesan

-   Meningkatkan Kompetensi Sumber Manusia.

-   Melaksanakan Amalan Terbaik Sekolah Amanah

-  Mempertingkat Prestasi Dalam Semua Bidang

-   Mempertingkatkan      Kompetensi Pemimpin

-   Membangun Rancangan       Pemajuan Sekolah

-   Mempertingkat Kemahiran       SKPM

-  Memantapkan SPSK

-   Memperkasa Pengurusan       Intervensi

-   Bengkel Analisis dan Pengurusan Data

-   CPD berasaskan "Need Analysis"

-   Lawatan Penandarasan

-   Modul Berkaitan

-   Dialog Prestasi SPR Berfokus di daerah dan sekolah.

-   Tatacara Dialog Prestasi

-   Modul Bimbingan  Pemimpin Sekolah   Prestasi Rendah

-   Latihan Kepimpinan

-   Penggunaan Alat Pemajuan Sekolah yang signifikan

-   Bengkel Kerja Kemahiran SKPM

-   Pemantauan berkala (PDCA)

-   Intervensi Berimpak Tinggi

 

MATLAMAT STRATEGIK 5 :

MENINGKATKAN AMALAN PERKONGSIAN PINTAR

 

BIL

SUB MATLAMAT STRATEGIK

STRATEGI

PROGRAM

5.1

PIBG  Dinamika

Meningkatkan sarana ibu bapa dan komuniti setempat dengan sekolah untuk kemenjadian  murid

-   Sistem  penyebaran maklumat  berkesan bagi memastikan ibu bapa jelas mengenai kemajuan anak-anak mereka.

-   Penglibatan ibu bapa dan komuniti  untuk menyokong kemajuan pembelajaran anak-anak .

-   Tambahnilai terhadap program-program yang melibatkan ibu bapa.

5.2

Jaringan

Memperkasakan jaringan sekolah dengan badan korporat/ swasta/ngo bagi meningkatkan pendidikan murid

Perkongsian pintar

-  internship

-  motivasi

5.3

Jalinan

Memperkukuhkan jalinan sekolah dengan institusi pendidikan bagi

-   Penandaarasan

-   Mentor-mentee

-   Immersion

-   Perkongsian amalan terbaik

-   Live lab- Pembelajaran Abad ke 21

5.4

Pengantarabangsaan

Meningkatkan hubungan pengantarabangsaan  untuk kemajuan murid

-   Penandaarasan mengikut niche area

-   Pertukaran pelajar

-   Guru sukarelawan

-   Perhubungan berterusan dan bermakna secara:

5.5

 Alumni

Meningkatkan hubungan alumni dengan sekolah untuk kemajuan murid

-  Sumbangan yang berterusan oleh bekas murid untuk meningkatkan kemenjadian murid

 

MATLAMAT STRATEGIK 6 :

MENINGKATKAN KEMUDAHAN BILIK DARJAH BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PENDIDIKAN ABAD KE-21

 

BIL

SUB MATLAMAT STRATEGIK

STRATEGI

PROGRAM

6.1

Bilik Darjah Abad

ke- 21

-  Menyediakan prasarana dan kemudahan bilik darjah terlibat.

-  Meningkatkan akses internet.

-  Menukar persepsi bilik darjah dari tempat guru mengajar kepada tempat murid belajar.

-  Menyediakan pakej model bilik darjah abad ke-21 untuk tujuan menyebar luas.

-   Lawatan penanda aras ke live lab sekolah yang telah melaksanakan program bilik darjah abad ke-21.

-   Ubahsuai /naik taraf kemudahan bilik darjah sekolah.

-   Penyelenggaraan prasarana.

-  Gantian perabot.

-   Satu sekolah sekurang-kurangnya satu bilik darjah abad ke 21

 

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com