Standard 1: Kepimpinan

STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

 

PENYATAAN STANDARD

 

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PdP.

 

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL

 

ASPEK

KRITERIA KRITIKAL

ASPEK 1.1: 

PGB Sebagai Peneraju

PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

ASPEK 1.2:

PGB Sebagai Pembimbing

PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

ASPEK 1.3:

PGB Sebagai Pendorong

PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan berkualiti.

 

 

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL DAN

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

 

 

BIL

STANDARD KUALITI (STAK)

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

1.1.1

PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, mengambil kira keperluan sekolah, secara jelas dan kolektif.

1.1.2

PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang.

Mengetuai penyediaan garis panduan/format perancangan strategik, merangka strategi pencapaian sasaran, memantau dan menyiapkan dokumen perancangan strategik dengan mekanisme yang sesuai, mengikut ketetapan hala tuju, keperluan sekolah dan secara komprehensif.

1.1.3

PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang.

Mengetuai pelaksanaan pemantauan, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.

1.1.4

PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan.

Melaksanakan PdP, menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap penguasaan murid dan menyemak hasil kerja murid mengikut arahan yang berkuat kuasa, mematuhi jadual, secara tekal dan menyeluruh.

1.1.5

PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan.

Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, mematuhi perancangan, secara menyeluruh dan berterusan.

1.1.6

PGB menerajui aktiviti instruksional secara berkesan.

Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.

1.1.7

PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan sistematik.

Mengenal pasti, mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah/isu pengoperasian sekolah dengan mekanisme yang sesuai, secara menyeluruh, telus, kreatif dan inovatif.

1.2.1

PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang.

Memberi input, panduan dan maklum balas kepada guru dan AKP mengikut keperluan, secara jelas, menyeluruh dan dari semasa ke semasa.

1.2.2

PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan sistematik.

Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan berkaitan tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut keperluan, secara jelas, menyeluruh dan dari semasa ke semasa.

1.3.1

PGB mendorong warga sekolah secara profesional.

Mendorong warga sekolah dengan menjadi role model dalam melaksanakan tugas, penampilan diri, sebagai pakar rujuk dan cara berkomunikasi secara tekal, bersungguh-sungguh dan menyeluruh.

1.3.2

PGB menggalakkan warga sekolah memberi input secara terancang.

Mendengar, menerima dan mengambil tindakan terhadap pandangan warga sekolah berkaitan pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan atau kesesuaian.

1.3.3

PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang.

Memberi motivasi, sokongan dan galakan kepada warga sekolah dengan memberi penghargaan, maklum balas positif, menyediakan keperluan dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan.

 

 CARA PENSKORAN DALAM TINDAKAN DAN KUALITI

 

Tahap Tindakan

4

PGB menetapkan hala tuju sekolah dengan:

       i.     Membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian

     ii.     Menentukan sasaran / Petunjuk Prestasi Utama

   iii.     Mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan

   iv.     Menyebar luaskan hala tuju yang ditetapkan.

3

PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana tiga(3)

perkara di atas.

2

PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana dua (2) 

perkara di atas.

1

PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana satu (1)

perkara diatas.

0

PGB tidak menetapkan hala tuju sekolah.

 

 

 

Tahap Kualiti

4

Tindakan dilaksana

       i.     Secara menyeluruh meliputi semua warga sekolah /bidang  kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid

     ii.     Dengan mengambil kira keperluan sekolah (latar belakang murid, sumber dan kemudahan sekolah, perkembangan pendidikan semasa)/kesesuaian

   iii.     Secara jelas / kolektif

3

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

1

Tindakan  dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana

satu (1) perkara di atas.

0

Tidak  mengambil  kira mana-mana perkara di atas.

 

  

CONTOH PENGIRAAN SKOR

 

TINDAKAN

TAHAP TINDAKAN

TAHAP KUALITI (SKOR)

(Tandakan ‘1 ‘ bagi bidang yang telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi bidang yang belum diambil tindakan)

(Rujuk Rubrik Tahap Kualiti  di atas)

     i.   membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian

1

3

   ii.   menentukan sasaran/Petunjuk Prestasi Utama

1

2

iii.   mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan

0

0

 iv.   menyebarluaskan hala tuju yang ditetapkan

0

0

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

2

5

Min Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

2÷4 = 0.5

5÷4 = 1.25

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

0.5 x 100% = 50%

(5÷16) x 100%

= 31.25%

Peratus Aspek 1.1.1 (Min)

(50 + 31.25)% ÷ 2 = 40.63%

  

    P/S  :       Jumlah skor Tahan Tindakan ialah  4

 

                   Jumlah skor  Tahap Kualiti ialah  4 x 4 = 16 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com