Standard 3.1: Pengurusan Kurikulum

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

 

PENYATAAN STANDARD

 

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah

 

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL

 

ASPEK

KRITERIA KRITIKAL

ASPEK 3.1.1: 

Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum

Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

ASPEK 3.1.2:

Pengurusan Mata Pelajaran

Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan.

ASPEK 3.1.3:

Pengurusan Masa Instruksional

Masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan.

ASPEK 3.1.4:

Pengurusan Penilaian Murid

Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid.

 

STANDARD KUALITI DAN TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 

 

 

BIL

STANDARD KUALITI (STAK)

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

3.1.1.1

Ketetapan pelaksanaan kurikulum dibuat secara sistematik.

Membuat ketetapan berkaitan pengurusan mata pelajaran dengan mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan serta membuat tindakan susulan dengan mekanisme yang sesuai, secara menyeluruh, jelas, mengambil kira keperluan sekolah dan mematuhi arahan yang berkuat kuasa.

3.1.2.1

Keperluan pelaksanaan mata pelajaran diurus secara sistematik.

Mengurus keperluan pelaksanaan mata pelajaran   dengan memperoleh dokumen terkini, menyelaras penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan dan latihan, menganalisis dan memanfaatkan data dan maklumat pentaksiran  dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara menyeluruh.

3.1.2.2

Program peningkatan kualiti pengajaran guru  diurus secara terancang.

Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan semasa dan secara  berterusan.

3.1.2.3

Program peningkatan pencapaian murid diurus secara  terancang.

Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan  dengan berfokus kepada isu pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan berterusan.

3.1.2.4

Bantuan  geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara optimum.

Merancang dan melaksanakan pembelian, merekod dan menggunakan inventori/bahan habis guna berkaitan mata pelajaran mengikut prosedur yang ditetapkan, berdasarkan keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

3.1.3.1

Masa pelaksanaan PdP diurus secara terancang.

Menyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan, menyusun semula jadual waktu dan menyelaras program sekolah mengikut ketetapan, keperluan  dan menyeluru.

3.1.4.1

Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan  terancang.

Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

 

 

 

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com