• Home
  • SKPMg2
  • Standard 3.3: Pengurusan Hal Ehwal Murid

Standard 3.3: Pengurusan Hal Ehwal Murid

STANDARD 3.3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

 

PENYATAAN STANDARD

 

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

 

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL

 

ASPEK

KRITERIA KRITIKAL

Aspek 3.3.1:

Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid

Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan hal ehwal murid.

Aspek 3.3.2:

Pengurusan Disiplin Murid

Disiplin murid diurus untuk pembangunan sahsiah murid.

Aspek 3.3.3:

Pengurusan Keselamatan Murid

Keselamatan murid diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan keselamatan dalam kalangan murid.

Aspek 3.3.4:

Pengurusan Kesihatan Murid

Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat.

Aspek 3.3.5

Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid

Bantuan pelajaran murid diurus untuk membantu memenuhi keperluan fizikal, mental dan emosi.

Aspek 3.3.6:

Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental dan kerjaya murid.

  

 

STANDARD KUALITI DAN  TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 

 

BIL

STANDARD KUALITI (STAK)

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

3.3.1.1

Ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid dibuat secara sistematik.

Membuat ketetapan berkaitan pelaksanaan hal ehwal murid dengan  mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan serta membuat tindakan susulan dengan mekanisme yang sesuai, secara menyeluruh, jelas, mengambil kira keperluan sekolah dan mematuhi arahan yang berkuat kuasa.

3.3.2.1

Disiplin murid diurus secara berkesan. 

Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan sekolah, menganalisis dan memanfaatkan data disiplin serta merancang dan melaksanakan program pendidikan disiplin dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa, secara jelas dan berterusan.

3.3.3.1

Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.

Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan dan prosedur operasi standard keselamatan, merancang dan melaksanakan program pencegahan dan kesedaran keselamatan dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan berterusan.

3.3.4.1

Program dan Perkhidmatan Kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang. 

Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang dan melaksanakan program pencegahan dan kesedaran kesihatan dan mewujudkan persekitaran yang bermaklumat dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa, secara menyeluruh dan berterusan.

3.3.5.1

Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik.

Mengurus bantuan pelajaran dengan mengenal pasti murid yang layak, menyelaras proses bantuan, merekodkan maklumat dan memantau prestasi murid dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan, mengikut keperluan murid dan secara berterusan.

3.3.6.1

Perkhidmatan bimbingan/ kaunseling diurus secara terancang. 

Merancang dan melaksanakan sesi dan program bimbingan/ kaunseling dengan mekanisme yang sesuai, mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. 

3.3.6.2

Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.

Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil tindakan susulan mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.    

 

 

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com